PlantAssist

Característiques

PlantAssist és una aplicació per a la Gestió del Manteniment Industrial (GMAO), Multi Client, Multi empresa, Multi Planta, Multi Usuari. Dissenyat per donar suport i ajudar en la gestió del manteniment d'equips, maquinària, elements, o indústries pròpies o de tercers. Enfocat a PIMES o grans Empreses.

GESTIÓ DE CLIENTS

Permet Gestionar les maquines i tasques realitzades a Clients amb la finalitat d'establir un control de les feines realitzades a tercers. Així com un control de la facturació de les feines realitzades als clients. Permet controlar Ordres de treball, avaries i plans de manteniments, així com recanvis, compres i magatzems.

INVENTARI D'ACTIUS

El criteri de codificació utilitzat és aplicat a tots els elements del sistema i permet la localització i l'anàlisi de dades, de forma ràpida i senzilla

GESTIÓ DE RECANVIS I MAGATZEM

Per controlar l'estat del seu estoc, determinar les quantitats a emmagatzemar i la localització exacta en el magatzem.

GESTIÓ DE PROVEÏDORS

Permet Gestionar els proveïdors classificant-los per serveis. Generar una base de dades dels proveïdors classificant-los per serveis. Consultar l'estat de les peticions de compra de cada proveïdor i les hores de mà d'obra realitzades pels seus contractats externs.

GESTIÓ DE COMPRES

Controla l'estat de les peticions de compra. Afegeix als demanats elements inventariats en la seva instal·lació. Envio per email de peticions de compra. Control de despesa acumulada per màquina, planta o global.

TASQUES PROGRAMADES

Organització de manteniment predictiu i preventiu en tasques programades determinant la freqüència de realització d'aquestes.

PLANS DE MANTENIMENTS I ORDES DE TREBALL

Definició, Organització i optimització de manteniments predictius i preventius, generant ordres de treball i convertint-los en tasques programades determinant la freqüència de realització d'aquestes.

Llistat i Supervisió de l'estat de Ordres de treball per operari o per planta. Convertint-los en tasques de manteniment, establint prioritats i controls de costos en temps real de cada treball. Calendari per tenir una visió per Global/Planta/Operari/Equip i filtratge per dates.

GESTIÓ DE PROJECTES

Control de projectes, costos, de les seves despeses, d'Ordres de Treball, Compres, Hores de Tercers, etc...

GESTIÓ DE PLANTES

Organitza de forma integrada el manteniment de diverses plantes amb visió global de totes o de cadascuna independentment.

COSTOS, ESDEVENIMENTS I CONTROL DE PRESSUPOSTOS

Control de costos, quantitat i tipus d'ordres de treball realitzades per cada màquina o equip de la planta. Anàlisi de càrrega real de treball del personal de manteniment propi i dels contractes externs. Volum de compres realitzat per cadascun dels seus proveïdors. Estat dels pressupostos anuals de manteniment.

ARXIU DOCUMENTAL

A més de guardar electrònicament la seva informació, aquest mòdul li permetrà accedir i visualitzar tota la informació associada a cada element de la instal·lació o màquina.

BIBLIOTECA TÈCNICA

Organitzar i manipular els catàlegs, manuals tècnics i documents de treball, sense sortir de l'aplicació.

INSTAL·LACIONS I MAQUINES

Fitxa amb descripció de característiques de cada màquina o instal·lació. Estructura en format d'arbre per poder segmentar cada element i fer submàquines o subapartats per poder fer un manteniment més acorat. Permet tenir manuals, garanties, documents, fotografies, en la gestió documental.

CAE - CORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

Permet controlar la validesa dels documents d'operaris externs o de proveïdors creant avisos i alarmes de la caducitat dels documents o de la falta d'ells.

DOCUDIRECTOR WEB

Aplicació Web que permet enviar al núvol informes o documentació perquè un client o proveïdor hi tingui accés.

AVANTATGES:

 • Aplicació i informes en Català i Castellà.
 • Multi Client, Multi empresa, Multi Planta, Multi Usuari.
 • Millor control, planificació i programació de les feines dels operaris.
 • Control de les compres de material i recanvis.
 • Millores pràctiques de manteniment Preventiu i Predictiu.
 • Programació automàtica de les tasques i inspeccions.
 • Possibilitat de monitoritzar les tendències dels equips per reconèixer les causes de fallada.
 • Menor inventari de parts de treball, menys paperassa.
 • Millor anàlisi de la informació per determinar les causes de les fallades.
 • Millor estimació dels costos de manteniment i a conseqüència, millor administració del pressupost.
 • Millor capacitat de mesurar la realització de les activitats de manteniment.
 • Millor nivell d'informació de manteniment, creació de base de dades històrica.
 • Optimització i reducció d'estocs de recanvis.
 • Optimització i control de projectes.